ESG and Stakeholder Capitalism by Dr Syahirah Abdul Rahman

ESG and Stakeholder Capitalism by Dr Syahirah Abdul Rahman

19:00 - 21:00
academy from stc Street No 24 Riyadh, Riyadh Province 13315 Saudi Arabia